Chapter 4

Mishnah 1

בן זומא אומר איזה הוא חכם הלמד מכל אדם שנאמר מכל מלמדיי השכלתי איזה הוא גיבור הכובש את יצרו שנאמר טוב ארך אפיים מגיבור איזה הוא עשיר השמח בחלקו שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא איזה הוא מכובד המכבד את הברייות שנאמר כי מכבדיי אכבד ובוזיי ייקלו

Ben Zoma said: Who is wise? He who learns from all men, as it is written (Psalm 119:99) "I have gained understanding from all my teachers." Who is mighty? He who subdues his passions, as it is written (Proverbs 16:32) "One who is slow to anger is better than the mighty, and one whose temper is controlled than one who captures a city."

Who is rich? He who rejoices in his portion, as it is written (Psalm 128:2) "You shall eat the fruit of the labor of your hands; you shall be happy, and it shall go well with you." "You shall be" refers to this world; and "it shall be well with you" refers to the world to come. Who is honored? He that honors his fellow men as it is written (I Samuel 2:30) "For those who honor me I will honor, and those who despise me shall be treated with contempt."

Mishnah 2

בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה וברח מן העבירה שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה

Ben Azzai said: Be eager to fulfill the smallest mitzvah and flee from transgression; for one mitzvah induces another and one transgression leads to another transgression. The reward of a mitzvah is a mitzvah, the reward of one transgression is another transgression.

Mishnah 3

הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום

He also used to say: Despise no man and deem nothing impossible; for there is no man who does not have his day and there is no thing that does not have its place.

Mishnah 4

רבי לוויטס איש יבנה אומר מאוד מאוד הוי שפל רוח שתקוות אנוש רימה

Rabbi Levitas of Yavneh used to say: Be exceeding lowly of spirit, for the hope of man is with worms.

Mishnah 5

רבי יוחנן בן ברוקה אומר כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעין ממנו בגלוי אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם

Rabbi Yochanan ben Baroka said: Whoever profanes the Name of Heaven in secret will pay the penalty in public; whether it be done accidentally or intentionally, both are equal regarding desecration of The Name.

Mishnah 6

רבי ישמעאל בנו אומר הלמד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד והלמד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות

Rabbi Yishmael his son used to say: He who learns in order to teach will be enabled both to learn and to teach. But he who learns in order to practice will be enabled to learn, to teach, to observe, and to practice.

Mishnah 7

רבי צדוק אומר אל תפרוש מן הצבור ואל תעש עצמך כעורכי הדינין ולא תעשה עטרה להתגדל בה ולא קרדם לחפר בה וכך היה הלל אומר ודאשתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם

Rabbi Tzadok used to say: Do not make the Torah a crown with which to aggrandize yourself, nor use it as a spade with which to dig. As Hillel used to say: He who makes worldly use of the crown of the Torah shall perish. Thus you may infer that any one who exploits the words of the Torah removes himself from the world.

Mishnah 8

רבי יוסי אומר כל המכבד את התורה גופו מכובד על הברייות וכל המחלל את התורה גופו מחולל על הברייות

Rabbi Yosi used to say: He who honors the Torah is himself honored by mankind. He who dishonors the Torah shall himself be dishonored by mankind.

Mishnah 9

רבי ישמעאל בנו אומר החושך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא והגס ליבו בהוראה שוטה רשע וגס רוח

Rabbi Yishmael his son said: He who shuns the office of judge rids himself of enmity, theft, and false swearing. He who presumptuously rules in Torah matters is foolish, wicked, and arrogant of spirit.

Mishnah 10

הוא היה אומר אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתה

He used to say: Judge not alone, for none may judge alone except One. And say not, "Accept my opinion," for it is for them to decide and not you.

Mishnah 11

רבי יונתן אומר כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר וכל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני

Rabbi Yonatan said: He who fulfills the Torah in poverty shall in the end fulfill it in wealth. He who disregards the Torah in wealth shall in the end disregard it in poverty.

Mishnah 12

רבי מאיר אומר הוי מעט עוסק ועסוק בתורה ושפל רוח בפני כל אדם ואם בטלת מן התורה יש לו בטילים הרבה כנגדך

Rabbi Meir said: Limit your business activities and engage in Torah study. Be humble in spirit before all men. If you neglect Torah many causes for neglecting it will present themselves to you; but if you labor in Torah then He has abundant reward to give you.

Mishnah 13

רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד והעובר עבירה אחת קנה לו קטיגור אחד תשובה ומעשים טובים כתריס לפני הפורענות

Rabbi Eliezer ben Jacob used to say: He who performs one commandment acquires for himself one advocate, while he who commits one transgression has gotten for himself one accuser. Repentance and good deeds are as a shield against punishment.

Mishnah 14

רבי יוחנן הסנדלר אומר כל כניסה שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים

Rabbi Nehora'i would say: Exile yourself to a place of Torah; do not say that it will come after you, that your colleagues will help you retain it. Rely not on your own understanding.

Mishnah 15

רבי אלעזר אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך ככבוד חברך וכבוד חברך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים

Rabbi Elazar ben Shammua used to say: Let the honor of your student be as precious to you as your own; and the honor of your colleague as the respect due your teacher; and the respect towards your teacher as your reverence for Heaven.

Mishnah 16

רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת התלמוד עולה זדון

Rabbi Judah used to say: Be meticulous in study, for error in study [ie. a careless misinterpretation] amounts to deliberate sin.

Mishnah 17

רבי שמעון אומר שלושה כתרים הן כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביה

Rabbi Shimon used to say: There are three crowns; the crown of the Torah, the crown of the priesthood, and the crown of kingship, but the crown of a good name surpasses them all.

Mishnah 18

רבי נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריי שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תישען

Rabbi Nehorai said: Go as a voluntary exile to a place of Torah, and do not say that the Torah will follow you, for it is your companions who will make it your permanent possession; and do not rely upon your own understanding (Proverbs 3:5).

Mishnah 19

רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלוות רשעים ואף לא מייסורי צדיקים

Rabbi Yannai used to say: It is not in our power to explain the well-being of the wicked or the sorrows of the righteous.

Mishnah 20

רבי מתיה בן חרש אומר הוי מקדים לשלום כל אדם והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים

Rabbi Matyah ben Cheresh used to say: Be first in greeting every man. Be a tail among lions rather than a head to foxes.

Mishnah 21

רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדוד בפני העולם הבא התקן עצמך בפרוזדוד כדי שתיכנס לטרקלין

Rabbi Jacob used to say: This world is like a hallway to the future world. Prepare yourself in the hallway that you may enter into the banquet hall.

Mishnah 22

הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה כחיי העולם הבא יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה

He also would say: Better is one hour of penitence and good deeds in this world than all the life of the world to come. Better is one hour of spiritual repose in the world to come than all the life of this world.

Mishnah 23

רבי שמעון בן אלעזר אומר אל תרצה את חברך בשעת כעסו ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו ואל תשאל לו בשעת נדרו ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו

Rabbi Shimon ben Elazar used to say: Do not appease your fellow in the time of his anger, nor comfort him while his dead lies before him. Do not question him in the time of his vow. Do not try to see him in the time of his disgrace.

Mishnah 24

שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיו מעליו אפו

Samuel the Younger used to say: Do not rejoice when your enemies fall, and do not let your heart be glad when they stumble, or else Hashem will see it and be displeased, and turn away his anger from them. (Proverbs 24:17-18)

Mishnah 25

אלישע בן אבא אומר הלמד תורה ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש והלמד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק

Elisha ben Avuyah used to say: He who learns as a child, what is he like? He is like ink written on new paper. He who learns as an old man, what is he like? He is like ink written on blotting paper.

Mishnah 26

רבי יוסי ברבי יהודה איש כפר הבבלי אומר הלמד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגיתו והלמד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשלות ושותה יין ישן

Rabbi Yosi bar Judah of Kefar ha-Bavli said: He who learns from the young, what is he like? He is like one who eats unripe grapes and drinks wine fresh from his wine press. But he who learns from the aged, what is he like? He is like one who eats ripe grapes and drinks old wine.

Mishnah 27

רבי מאיר אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן חדש מלא ישן וישן אפילו חדש אין בו

Rabbi Meir used to say: Do not look at the flask but at what is in it; there may be a new flask that is full of old wine and an old flask that does not even have new wine in it.

Mishnah 28

רבי אליעזר הקפר אומר הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם

Rabbi Eleazar ha-Kappar used to say: Jealousy, lust, and ambition remove man from the world.

Mishnah 29

הוא היה אומר הילודים למות והמתים לחיות והחיים לידון לידע ולהודיע להיוודע שהוא היוצר והוא הבורא והוא המבין והוא הדיין והוא עד והוא בעל דין והוא עתיד לדון שאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד שהכול שלו ודע שהכול בא לחשבון ואל יבטיחך יצרך שבשאול בית מנוס שעל כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה נולד ועל כורחך אתה חי ועל כורחך אתה מת ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

He also used to say: They who have been born are destined to die. They that are dead are destined to be made alive. They who live are destined to be judged, that men may know and make known and understand that He is God, He is the Maker, He is the Creator, He is the Discerner, He is the Judge, He is the Witness, He is the Plaintiff, and it is He who will in the future judge. Blessed is He in whose presence is neither guile nor forgetfulness nor respect of persons nor taking of bribes; for everything is His. And know that everything is according to the reckoning. And let not your Evil Inclination assure you that the grave will be your escape: for despite yourself you were fashioned, and despite yourself you were born, and despite yourself you live, and despite yourself you die, and despite yourself you are destined to give account and reckoning before the King Who rules over kings, the Holy One, blessed be He.