Chapter 2

Mishnah 1

רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במצוה קלה כמצוה חמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה והסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין

Rabbi [Judah the Prince] said: Which is the proper course that a man should choose for himself? That which is an honor to him and elicits honor from his fellow men. Be as scrupulous about a light precept as of a weighty one, for you do not know the reward allotted for each precept. Balance the loss incurred by the fulfillment of a precept against the gain and the accruing from a transgression against the loss it involves. Reflect on three things and you will never come to sin: Know what is above you—a seeing eye, a hearing ear, and all your deeds recorded in a book.

Mishnah 2

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוון וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עימם לשם שמיים שזכות אבותן מסייעתן וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם כאילו עשיתם

Rabban Gamliel the son of Rabbi Judah HaNassi would say: Beautiful is the study of Torah with the way of the world, for the toil of them both causes sin to be forgotten. Ultimately, all Torah study that is not accompanied with work is destined to cease and to cause sin. Those who work for the community should do so for the sake of Heaven; for then merit of their ancestors shall aid them, and their righteousness shall endure forever. And you, [says G-d,] I shall credit you with great reward as if you have achieved it.

Mishnah 3

הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו

Be careful in your relations with the government; for they draw no man close to themselves except for their own interests. They appear as friends when it is to their advantage, but they do not stand by a man in his time of stress.

Mishnah 4

הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך

He used to say: Do His will as if it was your will that He may do your will as if it was His will. Make your will of no effect before His will that He may make the will of others of no effect before your will.

Mishnah 5

הלל אומר אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וסופו להישמע ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה

Hillel said: Do not separate yourself from the community; and do not trust in yourself until the day of your death. Do not judge your fellow until you are in his place. Do not say something that cannot be understood but will be understood in the end. Say not: When I have time I will study because you may never have the time.

Mishnah 6

הוא היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמד ולא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש

He [Hillel] also used to say: A brutish man cannot fear sin; an ignorant man cannot be pious, nor can the shy man learn, or the impatient man teach. He who engages excessively in business cannot become wise. In a place where there are no men strive to be a man.

Mishnah 7

אף הוא ראה גולגולת אחת צפה על פני המים אמר לה על דאטיפת אטיפוך וסוף מטיפייך יטופון

Moreover he [Hillel] saw a skull floating on the surface of the water and he said unto it: Because you drowned others they drowned you; and those that drowned you will eventually be drowned.

Mishnah 8

הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רימה מרבה נכסים מרבה דאגה מרבה עבדים מרבה גזל מרבה שפחות מרבה זימה מרבה נשים מרבה כשפים מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חכמה קנה שם טוב קנה לו לעצמו קנה דברי תורה קנה חיי העולם הבא

He [Hillel] used to say: The more flesh the more worms; the more possessions the more anxiety; the more women the more witchcraft; the more maidservants the more lewdness, the more manservants the more theft. But the more Torah the more life, the more study the more wisdom; the more counsel the more understanding; the more charity (righteousness) the more peace. If a man has acquired a good name he has gained something which enriches himself; but if he has acquired words of the Torah he has attained afterlife.

Mishnah 9

רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי הוא היה אומר אם עשית תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת

Rabban Yochanan ben Zakkai received the Torah from Hillel and from Shammai. He used to say: If you have learnt much Torah do not claim for yourself moral excellence, for to this end you were created.

Mishnah 10

חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכוהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך

Rabban Yochanan ben Zakkai had five disciples and these are they: Eliezer ben Hyrcanus, Joshua ben Chananiah, Yosi the Priest, Shimon ben Natanel, and Elazar ben Arach.

Mishnah 11

הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפה יהושוע בן חנניה אשרי יולדתו יוסי הכהן חסיד שמעון בן נתנאל ירא חטא אלעזר בן ערך מעיין המתגבר

He used to say their praise: Eliezer ben Hyrcanus is a plastered cistern which does not lose a drop; Joshua ben Chananiah -- happy is she that gave birth to him; Yosi the Priest is a saintly man; Shimon ben Natanel is fearful of sin; Elazar ben Arach is an ever-flowing spring.

Mishnah 12

הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה מכריע את כולם אבא שאול אומר משמו אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן הורקנוס אף עימהם ואלעזר בן ערך בכף שנייה מכריע הוא את כולם

He used to say: If all the sages of Israel were in one scale of the balance and Eliezer ben Hyrcanus in the other, he would outweigh them all. Abba Shaul, however, said in his name: If all the sages of Israel, together with Eliezer ben Hyrcanus were in one scale of the balance, Elazar ben Arach would outweigh them.

Mishnah 13

אמר להם צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושוע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם

Rabban Yochanan ben Zakkai said to them: Go and see which is the good a man shall cherish most. Rabbi Eliezer said, a good eye. Rabbi Joshua said, a good companion. Rabbi Yosi said, a good neighbor. Rabbi Shimon said, foresight. Rabbi Elazar said, a good heart. He said to them: I prefer the words of Elazar ben Arach to your words, for in his words yours are included.

Mishnah 14

ואמר להם צאו וראו איזו היא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר חבר רע רבי יוסי אומר שכן רע רבי שמעון אומר הלווה ואינו משלם אחד לווה מן האדם כלווה מן המקום ברוך הוא שנאמר לווה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם

He said to them: Go and see which is the evil way which a man should avoid. Rabbi Eliezer said, an evil eye. Rabbi Joshua said, an evil companion. Rabbi Yosi said, an evil neighbor. Rabbi Shimon said, he that borrows and does not repay. He that borrows from a man is as one that borrows from God, for it is written (Psalm 37:21) "The wicked borrow, and do not pay back, but the righteous are generous and keep giving." Rabbi Elazar said, an evil heart. He said to them: I prefer the words of Elazar ben Arach to your words, for in his words your yours are included.

Mishnah 15

הם אמרו שלושה שלושה דברים רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר מגחלתן שמא תיכווה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש

They each said three things. Rabbi Eliezer said: Let the honor of your fellow be as dear to you as your own. Be not easily moved to anger. Repent one day before your death. Warm yourself before the fire of the sages, but be heedful of their glowing coals for fear that you be burned, for their bite is the bite of a jackal and their sting the sting of a scorpion and their hiss the hiss of a serpent, and all their words are like coals of fire.

Mishnah 16

רבי יהושוע אומר עין רעה ויצר הרע ושנאת הברייות מוציאין את האדם מן העולם

Rabbi Joshua said: The evil eye, the evil desire and hatred of his fellow creatures put a man out of the world.

Mishnah 17

רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים

Rabbi Yosi said: Let the property of your fellow man be as dear to you as your own. Prepare yourself for the study of the Torah, for the knowledge of it is not yours by inheritance. Let all your deeds be done for the sake of Heaven.

Mishnah 18

רבי שמעון אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפילה וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר כי חנון ורחום הוא ואל תהי רשע בפני עצמך

Rabbi Shimon said: Be careful in the reciting of the Shema and in prayer. When you pray do not make your prayer a form of routine but a plea for mercy and supplications before G-d, for it is written (Joel 2:13), "For he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relents from punishing." Do not be wicked in your own mind.

Mishnah 19

רבי אלעזר אומר הוי שקד ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך

Rabbi Elazar said: Be eager to study the Torah. Know what to respond to a heretic. Know before whom you toil and who is your employer who shall pay you the reward of your labor.

Mishnah 20

רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק

Rabbi Tarfon said: The day is short, the task is great, the laborers are lazy, the wage is abundant and the master is urgent.

Mishnah 21

הוא היה אומר לא עליך כל המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל אבל אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא

He used to say: It is not incumbent upon you to finish the task. Yet, you are not free to desist from it. If you have studied much in the Torah much reward will be given you, for faithful is your employer who shall pay you the reward of your labor. And know that the reward for the righteous shall be in the time to come.