Chapter 1

Mishnah 1

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה והן אמרו שלושה דברים היו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה

Moses received the Torah from Sinai and transmitted it to Joshua; Joshua to the elders; the elders to the prophets; and the prophets handed it down to the men of the Great Assembly. They said three things: Be deliberate in judgment, raise up many disciples, and make a fence around the Torah.

Mishnah 2

שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות החסדים

Shimon the Righteous was one of the last survivors of the Great Assembly. He used to say: On three things the world is sustained: on the Torah, on the (Temple) service, and on deeds of loving kindness.

Mishnah 3

אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב על מנת שלא לקבל פרס ויהא מורא שמים עליכם

Antigonus of Socho received the Torah from Shimon the Righteous. He used to say: Be not like servants who minister unto their master for the sake of receiving a reward, but be like servants who serve their master not upon the condition of receiving a reward; and let the fear of Heaven be upon you.

Mishnah 4

יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם יוסי בן יועזר איש צרידה אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם

Yosi ben Yoezer of Tzeredah and Yosi ben Yochanan of Jerusalem received the Torah from them. Yosi ben Yoezer of Tzeredah said: Let your house be a meetinghouse for the sages and sit amid the dust of their feet and drink in their words with thirst.

Mishnah 5

יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האישה באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו מכאן אמרו חכמים כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהינם

Yosi ben Yochanan of Jerusalem said: Let your house be wide open and let the poor be members of thy household; and do not talk much with women. This was said about one's own wife; how much more so about the wife of one's neighbor. Therefore the sages have said: He who talks too much with women brings evil upon himself and neglects the study of the Torah and will in the end inherit Gehenna.

Mishnah 6

יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות

Joshua ben Perachyah and Nittai the Arbelite received the Torah from them. Joshua ben Perachyah said: Provide for yourself a teacher and get yourself a friend; and judge every man towards merit.

Mishnah 7

ניתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות

Nittai the Arbelite said: Keep far from an evil neighbor and do not associate with the wicked; and do not abandon belief in retribution.

Mishnah 8

יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם יהודה בן טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדיינים וכשיהיו בעלי הדין עומדין לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים שקיבלו עליהן את הדין

Judah ben Tabbai and Shimon ben Shetach received the Torah from them. Judah ben Tabbai said: Do not make yourself like those that present before judges. When parties to a Torah suit are standing before you they should be in your eyes as wicked men, but when they have departed from you, they should be in your eyes as innocent, if they have accepted the verdict.

Mishnah 9

שמעון בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך שמא מתוכן ילמדו לשקר

Shimon ben Shetach said: Examine the witnesses diligently and be cautious in your words lest through them they learn to falsify.

Mishnah 10

שמעיה ואבטליון קיבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנוא את הרבנות ואל תתוודע לרשות

Shemayah and Avtalion received the Torah from them. Shemayah said: Love work; hate domination; and seek not undue intimacy with the government.

Mishnah 11

אבטליון אומר חכמים היזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום המים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל

Avtalion said: Sages, be careful with your words lest you incur the penalty of exile and are called to a place where the waters of learning are impure and the disciples that come after you drink of them and die; and the Heavenly Name is consequently profaned.

Mishnah 12

הלל ושמאי קיבלו מהם הלל אומר הוי כתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

Hillel and Shammai received the Torah from them. Hillel said: Be of the disciples of Aaron, loving peace and pursuing peace, loving your fellow creatures and bringing them close to the Torah.

Mishnah 13

הוא היה אומר נגד שמא אבד שמא דילא מוסיף יסוף ודילא יליף קטלא חייב ודישתמש בתגא חלף

Hillel used to say: He who aggrandizes his name, loses his name. He who does not increase his knowledge, decreases it. He who learns not, forfeits his life. He who makes unworthy use of the crown (of the Torah) shall pass away.

Mishnah 14

הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי

Hillel used to say: If I am not for myself who will be for me? Yet, if I am for myself only, what am I? And if not now, when?

Mishnah 15

שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה והוי מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות

Shammai said: Make your study of the Torah a fixed habit. Say little and do much, and receive all men with a cheerful face.

Mishnah 16

רבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר אומדות

Rabban Gamaliel said: Provide yourself with a teacher and remove yourself from doubt, and do not accustom yourself to give tithes by estimation.

Mishnah 17

שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא

Shimon his son said: All my days have I grown up among the wise and I have not found anything better for a man than silence. Studying Torah is not the most important thing rather fulfilling it. Whoever multiplies words causes sin.

Mishnah 18

רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום

Rabban Shimon ben Gamaliel said: On three things the world is sustained: on truth, on judgment, and on peace, as it is it says (Zechariah 8:16): "Speak the truth to one another, render in your gates judgments that are true and make for peace."