Chapter 6

שנו חכמים בלשון המשנה.
ברוך שבחר בהם ובמשנתם:

The sages expounded in the language of the Mishnah.
Blessed is He who chose them and their learning:

Mishnah 1

רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה, שנאמר: "לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה". ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק, והוה צנוע וארך רוח, ומוחל על עלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים.

Rabbi Meir would say: Whoever studies Torah for Torah’s sake alone, merits many things; not only that, but [the creation of] the entire world is worthwhile for him alone. He is called friend, beloved, lover of G-d, lover of humanity, rejoicer of G-d, rejoicer of humanity. The Torah enclothes him with humility and awe; makes him fit to be righteous, a chassid, correct and faithful; distances him from sin and brings him close to merit. From him, people enjoy counsel and wisdom, understanding and power, as is stated, "Mine are counsel and wisdom, I am understanding, mine is power." The Torah grants him sovereignty, dominion, and jurisprudence. The Torah’s secrets are revealed to him, and he becomes as an ever-increasing wellspring and as an unceasing river. He becomes modest, patient and forgiving of insults. The Torah uplifts him and makes him greater than all creations.

Mishnah 2

אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת: אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם. ואומר: "והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת". אל תקרא "חרות" אלא "חירות", שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה, שנאמר: "וממתנה נחליאל ומנחליאל במות".

Said Rabbi Joshua the son of Levi: Every day, an echo resounds from Mount Horeb, proclaiming and saying: "Woe is to the creatures who insult the Torah." For one who does not occupy himself in Torah is considered an outcast, as is stated "A golden nose-ring in the snout of a swine, a beautiful woman bereft of reason." And it says: "And the tablets are the work of G-d, and the writing is G-d’s writing, engraved on the tablets" ; read not "engraved" (charut) but "liberty" (cheirut)—for there is no free individual, except for he who occupies himself with the study of Torah. And whoever occupies himself with the study of Torah is elevated, as is stated, "And from the gift to Nahaliel, and from Nahaliel to The Heights."

Mishnah 3

הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד או אפילו אות אחת, צריך לנהג בו כבוד, שכן מצינו בדוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתפל אלא שני דברים בלבד, קראו רבו אלופו ומידעו. שנאמר "ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי". והלא דברים קל וחמר, ומה דוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתפל אלא שני דברים בלבד, קראו רבו אלופו ומידעו, הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד או אפילו אות אחת, על-אחת כמה וכמה שצריך לנהג בו כבוד. ואין כבוד אלא תורה, שנאמר "כבוד חכמים ינחלו, ותמימים ינחלו טוב". ואין טוב אלא תורה, שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי על-תעזבו".

One who learns from his fellow a single chapter, or a single law, or a single verse, or a single word, or even a single letter, he must treat him with respect. For so we find with David, king of Israel, who did not learn anything from Achitofel except for two things alone, yet he called him his "master," his "guide" and his "intimate," as is stated, "And you are a man of my worth, my guide and intimate friend." Surely we can infer a fortiori: if David, king of Israel, who learned nothing from Achitofel except for two things alone, nevertheless referred to him as his master, guide and intimate, it certainly goes without saying that one who learns from his fellow a single chapter, a law, a verse, a saying, or even a single letter, is obligated to revere him. And there is no reverence but Torah, as is stated "The sages shall inherit honor" "and the integral shall inherit good" ; and there is no good but Torah, as is stated, "I have given you a good purchase; My Torah, do not forsake it."

Mishnah 4

כך היא דרכה של-תורה: פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אם-אתה עשה כן, אשריך וטוב לך: אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא.

Such is the way of Torah: Bread with salt you shall eat, water in small measure you shall drink, and upon the ground you shall sleep; live a life of deprivation and toil in Torah. If so you do, "fortunate are you, and good is to you" : fortunate are you in this world, and it is good to you in the World To Come.

Mishnah 5

אל-תבקש גדולה לעצמך, ועל-תחמוד כבוד. יותר מלמודך עשה, ואל-תתאוה לשלחנם של-מלכים, ששלחנך גדול משלחנם. וכתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך.

Do not seek greatness for yourself, and do not lust for honor. More than you study, do. Desire not the table of kings, for your table is greater than theirs, and your crown is greater than theirs, and faithful is your Employer to pay you the rewards of your work.

Mishnah 6

גדולה תורה יותר מן-הכהנה ומן-המלכות. שהמלכות נקנית בשלשים מעלות, והכהנה בעשרים וארבע, והתורה נקנית בערבעים ושמונה דברים. ואלו הן: בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתים, בבינת הלב, בשכול הלב, באימה, ביראה, בענוה, בשמחה, (בטהרה), בשמוש חכמים, בדבוק חברים, בפלפול התלמידים, בישוב, במקרא, ובמשנה, במעוט סחורה, במעוט דרך ארץ, במעוט תענוג, במעוט שנה, במעוט שיחה, במעוט שחוק, בארך אפים, בלב-טוב, באמונת חכמים, בקבלת היסורין, המכיר את-מקומו, והשמח בחלקו, והעשה סיג לדבריו, ואינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב, אוהב את-המקום, אוהב את-הבריות, אוהב את-הצדקות, אוהב את-המישרים, אוהב את התוכחות, ומתרחק מן-הכבוד, ולא-מגיס לבו בתלמודו, ואינו שמח בהוראה, נושא בעול אם-חברו, ומכריעו לכף זכות, ומעמידו על-האמת, ומעמידו על-השלום, ומתישב לבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד, והלומד על-מנת לעשות, המחכים את-רבו, והמכון את-שמועתו, והאומר דבר בשם אומרו. הא למדת כל-האומר דבר בשם אומרו מביא גאלה לעולם, שנאמר "ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי".

Torah is greater than the priesthood or sovereignty, for sovereignty is acquired with thirty virtues, the priesthood with twenty-four, and Torah is acquired with forty-eight qualities. These are: study, listening, verbalizing, comprehension of the heart, awe, fear, humility, joy, purity, serving the sages, companionship with one’s contemporaries, debating with one’s students, tranquility, study of the scriptures, study of the Mishnah, minimizing engagement in business, minimizing socialization, minimizing pleasure, minimizing sleep, minimizing talk, minimizing gaiety, slowness to anger, good heartedness, faith in the sages, acceptance of suffering, knowing one’s place, satisfaction with one’s lot, qualifying one’s words, not taking credit for oneself, likableness, love of G-d, love of humanity, love of charity, love of justice, love of rebuke, fleeing from honor, lack of arrogance in learning, reluctance to hand down rulings, participating in the burden of one’s fellow, judging him to the side of merit, correcting him, bringing him to a peaceful resolution [of his disputes], deliberation in study, asking and answering, listening and illuminating, learning in order to teach, learning in order to observe, wising one’s teacher, exactness in conveying a teaching, and saying something in the name of its speaker. Thus we have learned: One who says something in the name of its speaker brings redemption to the world, as is stated, "And Esther told the king in the name of Mordechai."

Mishnah 7

גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר "כי-חיים הם למצאיהם, ולכל-בשרו מרפא". ואמר "רפאות תהי לשריך, ושקוי לעצמותיך". ואמר "עץ-חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר". ואומר "כי לוית חן לראשך וענקים לגרגרותך". ואומר "תתן לראשך לוית-חן עטרת תפארת תמגנך". ואומר "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים". ואמר "אורך ימים בימינה, בשמאולה עושר וכבד". ואומר "כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך".

Great is Torah, for it gives life to its observers in this world, and in the World To Come. As is stated: "For they are life to he who finds them, and a healing to all his flesh." And it says: "It shall be health to your navel, and marrow to your bones." And it says: "She is a tree of life for those who hold fast to her, and happy are those who support her." And it says: "For they shall be a garland of grace for your head, and necklaces about your neck." And it says: "She shall give to your head a garland of grace, a crown of glory she shall grant you." And it says: "With me, your days shall be increased, and years of life shall be added to you." And it says: "Long days in her right hand; in her left, wealth and honor." And it says: "For long days, years of life and peace, they shall add to you."

Mishnah 8

רבי שמעון בן-יהודה משום רבי שמעון בן-יוחאי אומר: הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם, שנאמר "עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא". ואומר "תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים שיבה". ואומר "עטרת חכמים עשרם". ואומר "עטרת זקנים בני בנים, ותפארת בנים אבותם". ואומר "וחפרה הלבנה ובושה החמה כי-מלך יי צבאות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקניו כבוד". רבי שמעון בן-מנסיא אומר: אלו שבע מידות שמנו חכמים לצדיקים, כולם נתקימו ברבי ובבניו.

Rabbi Shimon the son of Judah would say in the name of Rabbi Shimon the son of Yochai: Beauty, strength, wealth, honor, wisdom, sageness, old age and children are becoming to the righteous and becoming to the world. As is stated: "Old age is a crown of beauty, to be found in the ways of righteousness." And it says: "The beauty of youths is their strength, and the glory of sages is their age." And it says: "The crown of sages are their grandchildren, and the beauty of children their fathers." And it says: "And the moon shall be abashed and the sun shamed, for the L-rd of hosts has reigned in Zion, and before his elders is glory."

Rabbi Shimon the son of Menasia would say: these seven qualities enumerated by the sages for the righteous were all realized in Rabbi [Judah HaNassi] and his sons.

Mishnah 9

אמר רבי יוסי בן-קסמא: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופנע בי אדם אחד, ונתן-לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמר לו, מעיר גדולה של חכמים ושל-סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובים ומרגליות? אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל-כסף וזהב ואבנים טובים ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. וכן כתוב בספר תהילים, על ידי-דוד מלך ישראל, "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף". ולא עוד, שבשעת פטירתו של אדם, אין מלוין לו לאדם כסף ולא זהב ולא אבנים טובים ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. שנאמר, "בהתהלכך תנחה אתך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך". בהתהלכך תנחה אתך - ביולם הזה. בשכבך תשמור עליך - בקבר. והקיצות היא תשיחך - לעולם הבה. ואומר "לי הכסף ולי הזהב נאום יי צבאות".

Said Rabbi Yossei the son of Kisma: Once, I was traveling and I encountered a man. He greeted me and I returned his greetings. Said he to me: "Rabbi, where are you from?" Said I to him: "From a great city of sages and scholars, am I." Said he to me: "Rabbi, would you like to dwell with us in our place? I will give you a million dinars of gold, precious stones and pearls." Said I to him: "If you were to give me all the silver, gold, precious stones and pearls in the world, I would not dwell anywhere but in a place of Torah. Indeed, so is written in the book of psalms by David the king of Israel: ‘I prefer the Torah of Your mouth over thousands in gold and silver.’ Furthermore, when a person passes from this world neither silver, nor gold, nor precious stones, nor pearls accompany him, only Torah and good deeds, as is stated, ‘When you go it will direct you, when you lie down it will watch over you, and when you awaken it shall be your speech.’ ‘When you go it will direct you’—in this world; ‘when you lie down it will watch over you’—in the grave; ‘and when you awaken it shall be our speech’—in the World To Come. Also it says: ‘Mine is the silver and Mine is the gold, so says the L-rd of Hosts.’ "

Mishnah 10

חמשה קנינים קנה (לו) הקודש ברוך הוא בעולמו, ואלו הן: תורה קנין אחד, שמים וארץ קנין אחד, אברהם קנין אחד, ישראל קנין אחד, בית המקדש קנין אחד. תורה מנין, דכתיב "יי קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז". שמים וארץ מנין, דכתיב "כה אמר יי, השמים כסאי והארץ הדום רגלי, אי-זה בית אשר תבנו-לי, ואי-זה מקום מנויתי". ואומר "מה רבו מעשיך יי כלם בחכמה עשית, מלאה הארץ קנינך". אברהם מנין, דכתיב "ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון, קונה שמים וארץ". ישראל מנין, דכתיב "עד-יעבור עמך יי, עד יעבור עם-זו קנית". ואומר "לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל-חפצי בם". בית המקדש מנין, דכתיב "מכון לשבתך פעלת יי, מקדש אדני כוננו ידיך". ואומר "ויביאם אל-גבול קדשו, הר זה קנתה ימינו".

G-d acquired five acquisitions in his world. These are: one acquisition is the Torah, one acquisition are the heavens and the earth, one acquisition is Abraham, one acquisition is the people of Israel, and one acquisition is the Holy Temple. The Torah, as it is written, "G-d acquired me as the beginning of His way, before His works of yore." The heavens and the earth, as it is written, "So says G-d: The heavens are My throne and the earth is My footstool; what house, then, can you build for Me, and where is My place of rest?" ; and it says, "How many are your works, O G-d, You have made them all with wisdom; the earth is filled with Your acquisitions." Abraham, as it is written, "And he blessed him, and said: Blessed be Abram to G-d Most High, acquirer of heavens and earth." Israel, as it is written, "Till Your nation, O G-d, shall pass, till this nation You have acquired shall pass" ; and it says "To the holy who are upon earth, the noble ones, in whom is all My delight." The Holy Temple, as it is written, "The base for Your dwelling that you, G-d, have achieved; the Sanctuary, O L-rd, that Your hands have established" ; and it says "And He brought them to His holy domain, this mount His right hand has acquired."

Mishnah 11

כל מה-שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. שנאמר "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו". ואומר, "יי ימלוך לעולם ועד".

Everything that G-d created in His world, He did not create but for His glory. As is stated: "All that is called by My name and for My glory, I created it, formed it, also I made it." And it says: "G-d shall reign forever and ever."