Chapter 5

Mishnah 1

בעשרה מאמרות נברא העולם ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד יכול להיבראות אלא להיפרע מן הרשעים שהן מאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות וליתן שכר טוב לצדיקים שהן מקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות

By ten divine sayings the world was created. Could it not have been created by one? What does this teach us? This was in order to exact payment from the wicked who destroy the world that was created with ten sayings and give goodly reward to the righteous who preserve the world that was created with ten sayings.

Mishnah 2

עשרה דורות מאדם ועד נח להודיע כמה ארך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין לפניו עד שהביא עליהם את מי המבול

There were ten generations from Adam to Noah, to show how great was His patience, for every one of those generations provoked Him continually until he brought upon them the waters of the Flood.

Mishnah 3

עשרה דורות מנוח ועד אברהם להודיע כמה ארך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם

There were ten generations from Noah to Abraham, to show how great was His patience, for every one of those generations provoked Him continually until Abraham, our father, came and received the reward of them all.

Mishnah 4

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו

With ten tests was Abraham, our father, tested and he stood steadfast in them all; [they were] to show how great was His love.

Mishnah 5

עשרה ניסם נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים ועשרה על הים

Ten wonders were performed for our fathers in Egypt and ten at the sea. Ten plagues did the Holy One, blessed be He, bring upon the Egyptians in Egypt and ten more at the sea.

Mishnah 6

עשרה נסיונות ניסו אבותינו את המקום במדבר שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי

Ten times our ancestors in the wilderness tested the Holy One, blessed be He, as it is written (Numbers 14:22) "Who… tested me these ten times and have not obeyed my voice."

Mishnah 7

עשרה ניסים נעשו בבית המקדש לא הפילה אישה מריח בשר הקודש ולא הסריח בשר הקודש מעולם ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים ולא נראה זבוב בבית המטבחיים ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים ולא כבו הגשמים את עצי המערכה ולא נצחה הרוח את עמוד העשן עומדים צפופים ומשתחווים רווחים ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים

Ten miracles were performed for our fathers in the Temple: (1) no woman miscarried from the odor of the flesh of the offerings; (2) the flesh of the offerings never turned putrid; (3) no fly was ever seen in the place of slaughter; (4) the high priest never suffered a pollution on the Day of Atonement; (5) rain never quenched the fire of the wood arranged on the altar; (6) no wind prevailed over the pillar of smoke; (7) never was a defect found in the omer or in the two loaves or in the showbread; (8) though the worshipers stood pressed together, they could freely prostrate themselves; (9) never did serpent or scorpion do harm in Jerusalem; (10) and no man said to his fellow, "There is no room for me to lodge in Jerusalem."

Mishnah 8

עשרה דברים נבראו בין השמשות פי הארץ פי הבאר פי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרין אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם ויש אומרין אף צבת בצבת עשויה

Ten things were created at twilight on the eve of the first Sabbath: the mouth of the earth (Numbers 16:32); the mouth of the well (Numbers 21:16); the mouth of the ass (Numbers 22:28); the rainbow; the manna; Aaron's staff; the Shamir worm; writing; the inscription; and the tablets. Some also include the evil spirits, the grave of Moses, the ram of Abraham; and others add the original tongs, for tongs must be made with tongs.

Mishnah 9

שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם חכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה ואינו נכנס לתוך דברי חברו ואינו נבהל להשיב שואל כהלכה ומשיב כעניין ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי ומודה על האמת וחילופיהן בגולם

Seven marks characterize the clod and seven the wise man. The wise man does not speak before one who is greater than he in wisdom and he does not break in upon the speech of his fellow. He is not hasty to answer. He asks what is relevant and answers according to the Halakah. He speaks on the first point first and on the last point last. Where he has heard no tradition he says, "I have not heard"; and he agrees to what is true. The opposites of these attributes are the marks of the clod.

Mishnah 10

שבעה מיני פורענייות באין על שבעה גופי עבירות מקצתן מעשרין ומקצתן שאינן מעשרין רעב של בצורת בא מקצתן רעבים ומקצתן שבעים גמרו שלא לעשר רעב של מהומה ושל בצורת בא שלא ליטול חלה רעב של כליה בא

Seven kinds of punishment come upon the world for seven classes of transgression. If some give tithe and some do not give tithe, there comes famine from drought. Some hunger while some have a sufficiency. When all resolve not to give tithes there comes famine from tumult and drought. And if they will not set apart dough offerings (Numbers 15:20) there comes an all-consuming famine.

Mishnah 11

דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין ועל פירות שביעית חרב באה לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה חיה רעה באה לעולם על שבועת שוא ועל חילול השם גלות באה לעולם על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ

Pestilence comes upon the world because of crimes deserving the death penalties enjoined in the Torah that are not brought before the court; and because of the transgressions of the Torahs of the seventh year produce (Leviticus 25:1-7). The sword comes upon the world because of the delaying of justice and the perverting of justice; and because of those that teach Torah not according to the Halakah. Evil beasts come upon the world because of false swearing and the profaning of the name. Exile comes upon the world because of idolatry and incest and the shedding of blood; and because of neglect to give release to the soil during the sabbatical year.

Mishnah 12

בארבעה פרקים הדבר מרובה ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית בשביעית מפני מעשר עני שבשישית במוצאי שביעית מפני פירות שביעית במוצאי החג שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים

At four periods pestilence increases: In the fourth year and the seventh year and in the year after the seventh year, and at the end of the Feast of Tabernacles every year. "In the fourth year"--because of neglect of the Poorman's Tithe in the third year (Deuteronomy 14:28-30). "In the seventh year"—because of neglect of the Poorman's Tithe in the sixth year. "In the year after the seventh year"—because of transgressing the Torahs of the seventh year produce. "At the end of the Feast of Tabernacles every year"—because of robbing the poor of the harvest gifts that are their due.

Mishnah 13

ארבע מידות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית ויש אומרין זו מידת סדום שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך ושלך שלך חסיד שלך שלי ושלי שלי רשע

There are four types among men: He who says, "What is mine is mine and what is yours is yours" is the common type, though some say that this is the type of Sodom. He who says, "What is mine is yours and what is yours is mine" is an ignorant man. He who says, "What is mine is yours and what is yours is thine own" is a saintly man. And he who says, "What is yours is mine, and what is mine is mine" is a wicked man.

Mishnah 14

ארבע מידות בדעות נוח לכעוס ונוח לרצות יצא הפסדו בשכרו קשה לכעוס וקשה לרצות יצא שכרו בהפסדו קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד נוח לכעוס וקשה לרצות רשע

There are four temperaments among men: One who is easy to provoke and easy to appease—his loss is canceled by his gain; one who is hard to provoke and hard to appease—his gain is canceled by his loss; one who is hard to provoke and easy to appease—he is a saintly man; one who is easy to provoke and hard to appease—he is a wicked man.

Mishnah 15

ארבע מידות בתלמידים ממהר לשמוע וממהר לאבד יצא שכרו בהפסדו קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכרו ממהר לשמוע וקשה לאבד חכם קשה לשמוע וממהר לאבד זה חלק רע

Four characteristics are found among students: One who is quick to learn and quick to forget—his gain is canceled by his loss; one who is slow to learn and slow to forget—his loss is canceled by his gain; one who is quick to learn and slow to forget—his is a happy lot; one who is slow to learn and quick to forget—his is a bad portion.

Mishnah 16

ארבע מידות בנותני צדקה רוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה בשל אחרים שיתנו אחרים והוא לא יתן עינו רעה בשלו שיתן ויתנו אחרים חסיד לא יתן ולא יתנו אחרים רשע

There are four types of charity-givers: He who wants to give but does not wish that others should give—he begrudges what belongs to others; he who wants that others should give but not that he should give—he begrudges what belongs to himself; he who wants to give and also that others should give—he is a saintly man; he who does not want to give himself and does not wish that others should give—he is a wicked man.

Mishnah 17

ארבע מידות בהולכי לבית המדרש הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו עושה ואינו הולך שכר מעשה בידו הולך ועושה חסיד לא הולך ולא עושה רשע

There are four types among those who attend the house of study: He who goes and does not practice—he has the reward of his going; he who practices but does not go—he has the reward of his practicing; he who goes and also practices—he is a saintly man; he who neither goes nor practices—he is a wicked man.

Mishnah 18

ארבע מידות ביושבי לפני חכמים ספוג ומשפך משמרת ונפה ספוג שהוא סופג את הכול משפך שהוא מכניס בזו ומוציא בזו משמרת שהיא מוציאה את היין וקולטת את השמרים ונפה שהיא מוציאה את הקמח וקולטת את הסולת

There are four types among those who sit in the presence of the sages: the sponge, the funnel, the strainer, and the sieve. "The sponge," who soaks up everything. "The funnel," who takes in at this end and lets out at the other. "The strainer," who lets out the wine and retains the dregs. "The sieve," who removes the coarse meal and collects the fine flour.

Mishnah 19

כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה ושאינה תלויה בדבר אינה בטילה לעולם איזו היא אהבה שהיא תלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן

All love that depends upon something and it passes, the love passes away too. But if love does not depend upon some ulterior interest then the love will never pass away. What is an example of the love which depended upon some material advantage? That of Amnon for Tamar. And what is an example of the love which did not depend upon some ulterior interest? That of David and Jonathan.

Mishnah 20

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם זו מחלוקת קורח ועדתו

All controversy waged in the Name of Heaven shall in the end be of lasting worth, but any that is not shall in the end lead to no permanent result. Which controversy was an example of being waged in the Name of Heaven? Such was the controversy of Hillel and Shammai. And which was not in the Name of Heaven? Such was the controversy of Korah and all his company.

Mishnah 21

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה משה זכה וזיכה את הרבים וזכות הרבים תלויה בו שנאמר צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל ירובעם חטא והחטיא את הרבים וחטאת הרבים תלויה בו שנאמר על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל

All who lead the masses in the right path will not come to any sin, but all who lead the masses astray will not be able to repent for all the wrong he commits.Thus Moses was virtuous and he led the masses in the right path, and their merit is ascribed to him, as it is written (Deuteronomy 33:21) "He executed the justice of the Lord, and His ordinances for Israel." But Jeroboam, the son of Nebat, sinned and caused the multitude to sin, and so the sin of the masses is ascribed to him as it is written (I Kings 15:30) "Because of the sins of Jeroboam that he committed and that he caused Israel to commit."

Mishnah 22

כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הרי זה מתלמידיו של אברהם וכל מי שאין בו שלושה דברים הללו הרי זה מתלמידיו של בלעם תלמידיו של אברהם עין טובה ונפש שפלה ורוח נמוכה אבל תלמידיו של בלעם עין רעה ונפש רחבה ורוח גבוהה

מה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם תלמידיו של בלעם יורדין לגיהינם ונוחלין באר שחת שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה אבל תלמידיו של אברהם יורשין גן עדן שנאמר להנחיל אוהביי יש ואוצרותיהם אמלא

All who possess these three qualities belong to the disciples of Abraham our father: a generous eye, a humble spirit, and a meek soul. But he who possesses the three opposite qualities—an evil eye, a proud spirit, and a haughty soul—is of the disciples of Balaam the wicked.

How do the disciples of Abraham differ from the disciples of Balaam? The disciples of Abraham enjoy this world and inherit the world to come, as it is written (Proverbs 8:21) "Endowing with wealth those who love me, and filling their treasuries." The disciples of Balaam inherit Gehenna and go down to the pit of destruction, as it is written (Psalm 55:23) "But you, O G-d, will cast them down into the lowest pit; the bloodthirsty and treacherous shall not live out half their days. But I will trust in you."

Mishnah 23

הודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים

Judah ben Teima used to say: Be strong as the leopard, swift as the eagle, fleet as the gazelle, and brave as the lion to do the will of your Father in Heaven.

Mishnah 24

הוא היה אומר עז פנים לגיהינם ובוש פנים לגן עדן כן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו אבותינו שתיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן הלקנו בתורהך

He also used to say: The impudent are for Gehenna and the affable for Paradise. (He used to pray): May it be thy will, O Lord our G-d and G-d of our fathers, that the Temple be rebuilt speedily in our days, and grant our portion in your Torah.

Mishnah 25

הוּא היה אוֹמר בן חמש שנים למקרא בן עשר שנים למשנה בן שלש עשרה למצות בן חמש עשרה לתלמוּד בן שמוֹנה עשרה לחוּפה בן עשרים לרדוֹף בן שלשים לכח בן ארבעים לבינה בן חמישים לעצה בן ששים לזקנה בן שבעים לשיבה בן שמוֹנים לגבוּרה בן תשעים לשוּח בן מאה כאילוּ מת וּבטל מן העוֹלם

He used to say: At five years old a person should study the Scriptures, at ten years for the Mishnah, at thirteen for the commandments, at fifteen for the Talmud, at eighteen for the bridechamber, at twenty for one's life pursuit, at thirty for authority, at forty for discernment, at fifty for counsel, at sixty to be an elder, at seventy for gray hairs, at eighty for special strength (Psalm 90:10), at ninety for decrepitude, and at a hundred a man is as one who has already died and has ceased from the affairs of this world.

Mishnah 26

בן בג בג אומר הפוך בה והפך בה דכולא בה ובה תחזי סיב ובלי בה ומינה לא תזוז שאין לך מידה טובה יותר ממנה בן הא הא אומר לפום צערא אגרא

Ben Bag-Bag used to say of the Torah: Turn it and turn it again, for everything is in it. Pore over it, and wax gray and old over it. Stir not from it for you can have no better rule than it. Ben Heh-Heh used to say: According to the effort is the reward.