Chapter 3

Mishnah 1

עקביה בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מאיין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון מאיין באת מטיפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום רימה ותולעה ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

Akavya ben Mahalalel said: Reflect upon three things and you will not come to sin. Know from where you came and where you are going and before whom you are destined to give account and reckoning. From where have you come?—from a putrid drop. Where are you going?—to the place of dust, worm, and maggot. Before whom are you destined to give account and reckoning?—before the supreme King of kings, the Holy One, blessed be he.

Mishnah 2

רבי חנניה סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו

Rabbi Chanina, an assistant of the high priest said: Pray for the welfare of the government, since but for fear of it men would swallow each other alive.

Mishnah 3

רבי חנניה בן תרדיון אומר שניים שהיו יושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר ובמושב לצים לא ישב אבל שניים שהיו יושבין ועוסקין בדברי תורה שכינה עימהם שנאמר אז נדברו יראי השם איש אל ריעהו ויקשב ה׳ וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה׳ ולחשבי שמו אין לי אלא שנים מנין שאפילו אחד שיושו ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר שנאמר ישב בדד וידם כי נטל עליו

Rabbi Chananiah ben Teradion said: If two sit together and no words of Torah are interchanged between them, theirs is the session of the scornful, as it is written (Psalm 1:1) "Nor sit in the seat of scoffers." But when two sit together and words of Torah pass between them, the Divine Presence rests between them, as it is written (Malachi 3:16) "Then those who revered the Lord spoke with one another. The LORD took note and listened, and a book of remembrance was written before him of those who revered the LORD and thought on his name." Scripture speaks here of two. Whence do we learn that if even one sits and occupies himself in the Torah, the Holy One blessed be he, appoints him a reward? Because it is written (Lamentations 3:28) "to sit alone in silence when the Lord has imposed it."

Mishnah 4

רבי שמעון אומר שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתי שנאמר כי כל שולחנות מלאו קיא צואה בלי מקום אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא שנאמר וידבר אלי זה השולחן אשר לפני השם יחזקאל מא כב

Rabbi Shimon said: If three have eaten at one table and have not spoken over it words of Torah, it is as though they had eaten of the sacrifices of the dead, for it is written (Isaiah 28:8) "All tables are covered with filthy vomit; no place is clean." But if three have eaten at one table and have spoken over it words of Torah, it is as if they had eaten from the table of God, for it is written (Ezekiel 41:22) "He said to me, "This is the table that stands before the LORD."

Mishnah 5

חנניה בן חכינאי אומר הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו להבטלה הרי זה מתחייב בנפשו

Rabbi Chaninah ben Chachinai said: He who stays awake at night and goes on his way alone and turns his heart to idle thoughts is liable for his life.

Mishnah 6

רבי נחוניה בן הקנה אומר כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ

Rabbi Nechunya ben Hakanah said: Whoever takes upon himself the yoke of Torah, from him will be taken away the yoke of government and the yoke of worldly care; but whoever throws off the yoke of Torah, upon him will be laid the yoke of government and the yoke of worldly care.

Mishnah 7

רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שהיו יושבין ועוסקין בתורה שכינה עימהן שנאמר אלהים ניצב בעדת אל ומניין שאפילו חמישה שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה ומניין שאפילו שלושה שנאמר בקרב אלהים ישפוט ומניין שאפילו שניים שנאמר אז נדברו יראי השם איש אל ריעהו ומניין שאפילו אחד שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובירכתיך

Rabbi Chalafta ben Dosa of Kefar Chanania used to say: If ten men sit together and occupy themselves with the Torah, the Divine Presence rests among them as it is written (Psalm 82:1) "God has taken his place in the divine council." And from where do we learn that this applies even to five? Because it is written (Amos 9:6) "And founds his vault upon the earth." And how do we learn that this applies even to three? Because it is written (Psalm 82:1) "In the midst of the gods he holds judgment." And from where can it be shown that the same applies even to two? Because it is written (Malachi 3:16)"Then those who revered the Lord spoke with one another. The Lord took note and listened." And from where even of one? Because it is written (Exodus 20:24) "In every place where I cause my name to be remembered I will come to you and bless you."

Mishnah 8

רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר תן לו משלו שאת ושלך שלו וכן הוא אומר בדוד כי ממך הכול ומידך נתנו לך

Rabbi Elazar of Bartota said: Render to Him that which is his, for you and all that you have are His, as David said (I Chronicles 29:14): "For all things come from You, and of Your own have we given you."

Mishnah 9

רבי יעקב אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק משנתו ואומר מה נאה אילן זה מה נאה ניר זה מעלין עליו כאילו הוא מתחייב בנפשו

Rabbi Jacob said: If a man is walking by the way and is studying and then interrupts his study and says: "How fine is this tree?" or "How fine is this ploughed field?" Scripture regards him as though he was liable for his life.

Mishnah 10

רבי דוסתאי ברבי ינאי אומר משום רבי מאיר כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלין עליו כאילו הוא מתחייב בנפשו שנאמר רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים יכול אפילו תקפה עליו משנתו תלמוד לומר פן יסורו מלבבך הא אינו מתחייב בנפשו עד שיישב לו ויסירם מליבו

Rabbi Dostai ben Yannai said in the name of Rabbi Meir: He who forgets one word of his study, Scripture regards him as though he was liable for his life; for it is written (Deuteronomy 4:9) "But take care and watch yourselves closely, so as not to forget the things that your eyes have seen." Could this apply even if a man's study was too hard for him? Scripture says (ibid.): "Nor to let them slip from your mind all the days of your life." Thus a person is not guilty unless he deliberately puts those lessons away from his heart.

Mishnah 11

רבי חנניה בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת

Rabbi Chanina ben Dosa said: He in whom the fear of sin takes precedence of wisdom, his wisdom will endure; but he in whom wisdom takes precedence of his fear of sin, his wisdom will not endure.

Mishnah 12

הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת

He used to say: He whose works exceed his wisdom, his wisdom endures; but he whose wisdom exceeds his works, his wisdom will not endure.

Mishnah 13

הוא היה אומר כל שרוח הברייות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו אין רוח הברייות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו

He used to say: He in whom his fellow finds pleasure, the Omnipresent finds pleasure. He in whom his fellow finds no delight, in him the Omnipresent finds no pleasure.

Mishnah 14

רבי דוסא בן הרכינס אומר שינה של שחרי, ויין של צוהריים ושיחת הילדים וישיבת כנסייות של עמי הארץ מוציאין את האדם מן העולם

Rabbi Dosa ben Hyrcanus said: Sleeping away the morning, drinking at noonday, childish playing and sitting in the meetinghouses of the unlearned remove a man from this world.

Mishnah 15

רבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות והמפר בריתו של אברהם אבינו והמלבין פני חברו ברבים והמגלה פנים בתורה אף על פי שיש בידו מעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא

Rabbi Elazar of Modiim said: If a man profanes things which are sacred, and offends the holidays and puts his fellow to shame publicly, and makes void the covenant of Abraham our father, and teaches meanings in the Torah which are not according to Halachah, even though he has a knowledge of the Torah and good works, he has no share in the world to come.

Mishnah 16

רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש ונוח לתשחורת והוי מקביל את כל האדם בשמחה

Rabbi Yishmael says: Be submissive to an elder, courteous to the young; receive every man with good cheer.

Mishnah 17

רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין לערווה הוא היה אומר מסורת סייג לתורה נדרים סייג לפרישות סייג לחכמה שתיקה

Rabbi Akiva said: Jesting and frivolity lead a man towards promiscuity. Tradition is a safeguarding fence around the Torah. Tithes are a fence to wealth. Vows a fence to abstinence. Silence is a fence to wisdom.

Mishnah 18

הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר כי בצלם אלהים עשה את האדם חביבין ישראל שנקראו בנים למקום חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר בנים אתם להשם אלהיכם חביבין ישראל שניתן להם כלי שבו נברא העולם חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כדי שבו נברא העולם שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו

He [Rabbi Akiva] used to say: Beloved is the man that he was created in the image of G-d; an extra love is made known to him that he was created in G-d's image, as it says (Genesis 9:6) "for in His own image G-d made humankind". Beloved are the Jews that they are called sons to G-d; an extra love is made known to them that they are called sons of the Omnipresent, as it says (Deuteronomy 14:1) "You are children of the Lord your G-d." Beloved are the Jews that there has been given to them the precious instrument; an extra love is made known to them that they were given the precious instrument of the world's creation, as it says (Proverbs 4:2) "For I give you good teaching; do not forsake My Torah."

Mishnah 19

הכול צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה אבל לא על פי המעשה

All is foreseen, but freedom of choice is given. The world is judged in goodness, yet all is proportioned to one's work.

Mishnah 20

הוא היה אומר הכול נתון בעירבון והמצודה פרוסה על כל החיים והחנות פתוחה והחנווני מקיף והפנקס פתוחה והיד כותבת וכל הרוצה ללוות בא ולווה והגבאין מחזרין תמיד בכל יום ונפרעין מן האדם לדעתו ושלא לדעתו ויש להם על מה שיסמוכו והדין דין אמת והכול מתוקן לסעודה

He [Rabbi Akiva] used to say: All is given against a pledge, and the net is cast over all living; the shop stands open and the shopkeeper gives credit and the account book lies open and the hand writes. Every one that wishes to borrow let him come and borrow; but the collectors go their daily rounds and exact payment from man with or without his consent; for the collectors have that on which they can rely; and the judgement is a judgement of truth; and all is made ready for a feast.

Mishnah 21

רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה אם אין דעת אין בינה אם אין בינה אין דעת אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח

Rabbi Elazar ben Azaryah used to say: Where there is no Torah there is no culture; and where there is no culture there is no Torah. Where there is no wisdom there is no fear of God, and where there is no fear of God there is no wisdom. Where there is no knowledge there is no discernment; and where there is no discernment there is no knowledge. Where there is no food there is no Torah; and where there is no Torah there is no food.

Mishnah 22

הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו וכל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות שנאמר והיה כעץ שתוּל על מים ועל יוּבל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא ם והיה עליהוּ רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשוֹת פרי

He used to say: He whose wisdom is more abundant than his works, to what is he like? To a tree whose branches are abundant but whose roots are few; and the wind comes and uproots it and overturns it, as it is written (Jeremiah 17:6) "They shall be like a shrub in the desert, and shall not see when relief comes. They shall live in the parched places of the wilderness, in an uninhabited salt land." But he whose works are more abundant than his wisdom, to what is he like? To a tree whose branches are few but whose roots are many; so that even if all the winds in the world come and blow against it, it cannot be stirred from its place, as it is written (Jeremiah 17:8) "They shall be like a tree planted by water, sending out its roots by the stream. It shall not fear when heat comes, and its leaves shall stay green; in the year of drought it is not anxious, and it does not cease to bear fruit."

Mishnah 23

רבי אליעזר בן חסמא אוֹמר קנין וּפתחי נדה הן הן גוּפי הלכות תקוּפוֹת וגמטריאוֹת פרפראוֹת לחכמה

Rabbi Elazar Ben Chisma used to say: The rules about bird offerings and the rules about ritual impurity of women are essentials of the Torah; but astronomy and linguistic numerics are incidentals to religious learning.